Защо медиацията?

Защо медиацията е успешна и все повече разширява приложното си поле?

 • Защото е израз на свободната воля и поради това е приета като най-успешния познат метод страните сами да изработят споразумение по един спор под ръководството на професионален медиатор.
 • Защото статистиката сочи, че постигнатите чрез медиация споразумения са с най-висока степен на ефективно изпълнение – по-висока от тази на съдебните и арбитражни решения, въпреки тяхната изпълнителна сила.
 • Защото страните са свободни да изберат процедура и медиатор, които ще ги улеснят да обсъдят проблема и намерят решение.
 • Защото е дискретна (провежда се при закрити врати) и при условията на пълна конфиденциалност се извършва дефиниране на проблема и намирането на неговото решение и това не става достояние на неограничен кръг хора, следящи съдебните и арбитражни регистри и търсещи сензация в тях.
 • Защото всяка от страните е свободна да прекрати производството по всяко време, без да излага мотиви за това.
 • Защото е законово регламентирана в Закон за медиацията и в Директива 2008/52/ЕО.

Как работи?

 1. Всеки е свободен да инициира производство по медиация, като депозира заявление до избран от него медиатор, в което отправя покана до насрещната страна да обсъдят конкретен спор чрез медиация.
 2. Получила поканата, отсрещната страна може да посочи и свой предпочитан медиатор и да се отзове на поканата в уговорен ден и час, в неформална обстановка.
 3. На първата среща (начало на производството), под ръководството на медиатора, да изработят процедурата за разглеждане на спора, възнаграждението на медиатора и срока на процедурата.
 4. Да придадат на споразумението изпълнителна сила съгласно чл.18 от Закона за медиацията във връзка с чл. 234 ГПК.

Правна рамка

 1. Европейски кодекс за поведение за медиатори

  Установява набор от принципи, които медиаторите доброволно могат да се задължат да спазват на своя отговорност.
  Той може да се използва от медиатори, осъществяващи всички видове медиация по гражданскоправни и търговскоправни въпроси.

 2. ДИРЕКТИВА 2008/52/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

  Общността си е поставила за цел да поддържа и развива пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което се гарантира свободното движение на хора.

 3. Закон за медиация

  Този закон урежда отношенията, свързани с медиацията като алтернативен способ за разрешаване на правни и неправни спорове.

 4. ПРОЦЕДУРНИ И ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИАТОРА