Правила за работа

1. Общи положения.
Лега Медиация е сдружение на медиатори съгласно чл.4 от Закона за медиацията, учредено като Дружество по Закона за задълженията и договорите.

Лега Медиация осъществява дейността си чрез неговите съдружници-медиатори или по договор с медиатор/и, вписан/и в Единния Регистър на Медиаторите, воден при Министерство на правосъдието на РБългария (http://mediator.mjs.bg/) и вписани в Списъка на медиаторите при Лега Медиация.

В дейността си Лега Медиация се подпомага от сътрудници, независими експерти, и служители, като води Регистър на производствата, който не е публичен и служи само за администриране на процедурите по медиация.

2. Предмет на дейност. Услуги
2.1. Лега Медиация има за свой предмет на дейност извършване на процедури по медиация за разрешаване на търговски спорове.
2.2. Прилагане на други алтернативни способи за разрешаване на спорове като арбитраж ad hoc; организиране на структурирани преговори; квази-арбитраж и други (наричани за краткост ADR – Alternative Dispute Resolution).
2.3. Популяризиране на медиацията и ADR като ефективни, бързи и икономични извънсъдебни способи за разрешаване на спорове чрез лични и корпоративни консултации; организиране на конференции; печатни и on-line материали.
2.4. Консултантски услуги по изясняване същността на процедурата по медиация и ADR.

3. Правила за провеждане на процедура по медиация.
Правилата се прилагат за разглеждане на търговски спорове и са неразделна част от влязло в сила споразумение за медиация.

3.1. Заявление за медиация.
3.1.1. Заявление за медиация може да подаде всеки. То е в писмен или електронен формат на страницата на Лега Медиация, което съдържа следната информация:
a. Трите имена, адрес, телефон, факс и електронна поща на страните по спора. Когато някоя от страните е юридическо лице, се посочва и ЕИК.
b. Кратко описание на предмета на спора.
c. Предложение за един или повече медиатори, което не е задължително, ако заявителят има нужда от още време или информация за такъв избор.
3.1.2. Заявлението за медиация следва да се депозира и в писмен вид в Лега Медиация лично или чрез куриер, като обратната разписка следва да съдържа означение от кого изхожда.
3.1.3. Към заявлението за медиация се прилага документ за платена такса съгласно Тарифата на Лега Медиация. Таксата е еднократна и не подлежи на възстановяване при отказ на насрещната страна да приеме поканата за медиация.
3.1.4. Към заявлението се прилага пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, когато се подава от пълномощник.
3.1.5. Лега Медиация незабавно изпраща препис от заявлението на насрещната страна по спора, като я поканва в подходящ срок да заяви дали приема или отказва покана за медиация.

3.2. Напътствие от съда или от арбитраж.
Производство по медиация може да бъде инициирано и след напътствие от съда по реда на чл.140 ал.3 ГПК или чл.374 ал.2 ГПК или арбитраж по висящ правен спор между страните. Независимо от това, страните следва да депозират заявление за медиация до Лега Медация по реда на предходната т.3.1..

3.3. Избор на Медиатор.
3.3.1. Страните правят предложение за избор на медиатора измежду лицата, включени в Списъка на медиаторите към Лега Медиация.
3.3.2. Предложението за медиатор може да се направи още в заявлението за медиация. Когато насрещната страна приеме предложението в тази част, то посоченият от заявителя медиатор, се счита за избран.
3.3.3. Когато страните не могат да постигнат споразумение за избор на медиатор, Лега Медиация може да окаже им съдействие до постигане на съгласие, като по своя преценка може да определи медиатор за провеждане на индивидуални срещи с всяка от страните по този въпрос.
3.3.4. Избраният медиатор следва да подпише декларация за безпристрастност и за съгласие да приеме разглеждането на спора.
3.3.5. Избраният медиатор може по всяко време да се отведе от производството, когато приеме, че са налице обстоятелства, които компрометират задълженията му за безпристрастност и независимост, или когато е заличен като медиатор в ЕРМ .

3.4. Прекратяване на функциите на медиатора
Функциите на медиатора се прекратяват в следните случаи:
a. По искане на страна или на всички страни, изразено писмено;
b. При заличаване на медиатора от Единния регистър на медиаторите или Списъка на медиаторите при Лега Медиация;
c. При отказ на медиатора, независимо от основанието за това.

3.5. Документи. Приложими правила.
3.5.1. Към заявлението за медиация може да бъдат приложени писмени документи относно предмета на спора. Тези документи не се представят на насрещната страна, освен ако заявителят изрично не е поискал това.
3.5.2. По заявлението се оформя преписка за производството, в която се прилагат всички писмени документи.
3.5.3. За всяко предоставяне на документи се съставя писмен протокол за тяхното приемане, като тези документи се съхраняват в помещенията на Лега Медиация по съответната преписка. След приключване на медиацията, документите се връщат на страните с писмен протокол.

3.6. Започване на медиацията.
3.6.1 Медиацията започва с подписване на Споразумението за медиация по образец.
3.6.2 Медиацията се провежда в съответствие със Закона за медиация, Процедурните и етични правила за поведение на медиатора, тези Правила и Споразумението за медиация.
3.6.3 Страните участват в спора лично, чрез адвокати или други лица, упълномощени писмено с нотариална заверка на подписа.
3.6.4 Всяка страна полага дължимата грижа и съдейства за бързото провеждане на медиацията, като се старае стриктно да спазва установения график на срещите.

3.7. Подготвителни действия.
Подготвителни са действията на страните и медиатора, определени в процедурата за разглеждане на спора. Ако такава процедура не е предвидена в споразумението за медиация, то действията по подготовка за разглеждане на спора за следните:
3.7.1. Събиране и предоставяне на писмени материали, които по преценка на всяка от страните са важни за разглеждане на спора.
3.7.2. Отговор на поставени от медиатора въпроси относно спора, които могат да бъдат устни или писмени, по преценка на медиатора.
3.7.3. Индивидуани срещи на избрания медиатор с всяка от страните за дефиниране и ред за разглеждане на спорните въпроси.

3.8. Срещи
3.8.1 Срещите на страните в производството по медиация са индивидуални или общи и датата, часа и мястото на провеждането им се съгласуват в График на срещите.
3.8.2 Всяка една от страните има равна възможност за провеждане на индивидуални срещи с медиатора. Броят и продължителността им са по преценка на медиатора, за което той информира и двете страни.
3.8.3 Получената от медиатора на индивидуална среща информация и/или писмени документи, е конфиденциална, и не се разкрива на другата страна, освен при изрично съгласие на страната, която е предоставила информацията или документите.
3.8.4 Общите срещи на страните се провеждат в атмосфера на толерантност и уважение. Всяка от страните дължи на другата възможност да изрази своята позиция. Страните са свободни да обсъждат всички въпроси, които, според тях, са от съществено значение за разглеждане на спора.
3.8.5 Общи срещи се провеждат винаги, когато страните или някоя от тях желае в процедурата да бъде включен независим експерт. Медиаторът подпомага страните за постигане на съгласие по въпросите, на които независимият експерт следва да даде отговор. Лицето, което ще предоставя мнение като независим експерт, също се посочва по взаимно съгласие на страните.

3.9. Независими експерти.
3.9.1. Независими експерти са лица, притежаващи доказани професионални качества в области, изискващи специализирани познания, необходими за пълноценното разглеждане и решаване на спора и са включени в Списъка на неутралите на Лега Медиация.
3.9.2. Преценка за необходимостта от участие на независими експерти има всяка от страните, както и медиаторът, като само по съгласие на страните се допуска участие на такива лица.
3.9.3. Медиаторът уведомява лицето, посочено по съгласие на страните за независим експерт и го поканва в подходящ срок да изрази своето съгласие за участие.
3.9.4. Независимият експерт дължи безпристрастност, неутралност и конфиденциалност по отношение на поставените му въпроси за отговор, като подписва декларация за това при изразяване на съгласие да поеме задачата за независимо мнение.

3.10. Спиране на медиацията.
3.10.1. Производството по медиация се спира:
a. По общо съгласие на страните, изразено писмено;
b. По искане на една от страните
c. При смърт на медиатора;
d. При отвод на медиатора
e. При прекратяване на функциите на медиатора в случаите по т.3.3. от тези Правила.
3.10.2. Ако медиацията се провежда по време на висящо съдебно или арбитражно производство, страните незабавно уведомяват съответния съд или арбитраж за спирането на процедурата.

3.11. Прекратяване.
3.11.1 Процедурата по медиация се прекратява:
a. С постигане на споразумение между страните;
b. При изтичане на 6 месеца от започване на процедурата;
c. По съгласие на страните, изразено писмено;
d. При отказ на една от страните, изразено писмено до Медиатора или до Лега Медиация;
e. С изтичане на определения в Споразумението за медиация срок, но не по-късно от 6 месеца от започване на процедурата;
f. При смърт на страна по спора или при прекратяване на юридическото лице – страна по спора.
3.11.2 При прекратяване на производството по медиация, медиаторът незабавно изпраща на страните и до Лега Медиация писмено съобщение, че медиацията е прекратена и посочва датата на прекратяването и основанието за прекратяването. Заедно със съобщението се връщат на страните всички писмени материали, а водените от медиатора писмени бележки се унищожават.

4. Споразумение.

4.1. Съдържанието и формата на споразумението се определят от страните. Формата може да бъде устна, писмена и писмена с нотариална заверка на подписите на страните по спора.
4.2. Писменото споразумение съдържа мястото и датата, на която е постигнато; имената на страните и техните адреси; името на медиатора и датата, на която медиацията е започнала; за какво се съгласяват страните и техните подписи. Споразумението може да предвиди и отговорност за неизпълнение на задълженията по споразумението.
4.3. Споразумението обвързва само страните по спора и не може да се противопостави на лица, които не са участвали в процедурата. То задължава страните само за това, за което са се договорили.
4.4. Нищожно е споразумението, което противоречи на закона, или го заобикаля, както и когато накърнява добрите нрави.

5. Такси и разноски в производството по медиация.
5.1. В производството по медиация се заплащат такси и разноски, определени по следния начин:
5.1.1. Еднократна такса за обработка на заявление в размер на 100 лева, платима по сметка на Лега Медиация.
5.1.2. Лега Медиация изготвя предложение за възнаграждение до заявителя за разглеждане на процедурата по медиация, което включва:
a. Часова ставка за индивидуални срещи и предлаган брой такива срещи;
b. Часова ставка за общи срещи и предлаган брой такива срещи;
c. Възнаграждение при постигане на споразумение;
5.1.3. Предложението за възнаграждение се изпраща на заявителя и на поканената за медиация страна. Съгласието с предложеното възнаграждение е част от Споразумението за медиация .Ако друго не е уговорено, страните заплащат поравно разноските в медиацията, които се заплащат преди започване на производството.
5.2. Не са част от разноските за медиация:
5.2.1. Плащанията за нотариални заверки, както и разноските за утвърждаване на постигнатата спогодба по съдебен ред, които се поемат самостоятелно от страните и може да се уговорят в Споразумението за решаване на спора.
5.2.2. Разноските за неутрални експерти в производството, които се договарят от страните в отделно писмено споразумение по предложение на експерта или на Лега Медиация.

6. Заключителни разпоредби .
6.1. Медиаторът не може да бъде разпитван като свидетел за обстоятелства, които са му доверени от участниците в медиацията и имат значение за решаването на спора – предмет на медиацията, освен с изричното съгласие на участника, който му ги е доверил.
6.2. Лега Медиация води Списък на медиаторите и Списък на неутралите.
6.2.1. В Списъка на медиаторите се включват лица, отговарящи на изискванията на закона и на Правилата на Лега Медиация.
6.2.2. В Списъка на неутралите се включват лица, притежаващи доказани специализирани познания в определени области съгласно изискванията на Правилата на Лега Медиация.
6.3. Настоящите Правила се прилагат за разрешаване на търговски спорове и други спорове между физически и/или юридически лица с вътрешен или международен характер, които са подписали Споразумение за медиация по тези Правила..
6.4. Наличието на висящ или арбитражен процедспо същия спор не е пречка за започване на медиация по тези Правила.