Разноски

В производството по медиация се заплащат такси и разноски, определени по следния начин:

 • Еднократна такса за обработка на заявление в размер на 100 лева, платима по сметка на Лега Медиация.
 • Лега Медиация изготвя предложение за възнаграждение до заявителя за разглеждане на процедурата по медиация, което включва:
  • Часова ставка за индивидуални срещи и предлаган брой такива срещи;
  • Часова ставка за общи срещи и предлаган брой такива срещи;
  • Възнаграждение при постигане на споразумение;
 • Предложението за възнаграждение се изпраща на заявителя и на поканената за медиация страна. Съгласието с предложеното възнаграждение е част от Споразумението за медиация .Ако друго не е уговорено, страните заплащат поравно разноските в медиацията.

Не са част от разноските за медиация:

 • Плащанията за нотариални заверки, както и разноските за утвърждаване на постигнатата спогодба по съдебен ред, които се поемат самостоятелно от страните и може да се уговорят в Споразумението за решаване на спора.
 • Разноските за неутрални експерти в производството, които се договарят от страните в отделно писмено споразумение по предложение на експерта или на Лега Медиация.