Европейски кодекс за поведение за медиатори

Настоящият кодекс за поведение установява набор от принципи, които медиаторите доброволно могат да се задължат да спазват на своя отговорност. Той може да се използва от медиатори, осъществяващи всички видове медиация по гражданскоправни и търговскоправни въпроси.

Организациите, които извършват услуги по медиация могат също да го прилагат, като изискат от медиаторите, работещи в тях, да спазват кодекса за поведение. Организациите може да предоставят информация за мерките, които предприемат, например чрез обучения, оценки и наблюдение, за да насърчат спазването на този кодекс от страна на медиаторите.

За целите на кодекса за поведение, медиация означава всяка структурирана процедура, независимо от нейното наименование или начина на позоваване, при която две или повече спорещи страни се опитват сами, на доброволни начала, да постигнат споразумение за разрешаване на спора между тях с помощта на трето лице, наричано по-долу „медиатор“.

Спазването на кодекса за поведение не засяга националното законодателство или правила, уреждащи свободните професии.
Организациите, предоставящи услуги по медиация, могат по желание да разработят по-подробни кодекси, съобразени със специфичната обстановка или с видовете услуги по медиация, които предлагат, както и със специфичните области като например медиация по семейноправни въпроси или свързана с потреблението.

1. Правомощия, назначаване и такси на медиатори и промоция на техните услуги

1.1. Правомощия

Медиаторите трябва да са компетентни и с достатъчни знания в процедурата по медиация. Те трябва да са преминали подходящия курс на обучение и постоянно да обновяват теоретичните и практичните си умения в медиацията, съгласно действащите норми или схеми на акредитация.

1.2. Назначаване

Медиаторите трябва да постигат съгласие със страните относно подходящите дати, на които е възможно да се извърши медиацията. Медиаторите се трябва да се уверят, че притежават подходящо образование и умения за осъществяване на медиация в конкретен случай преди приемане на назначението. При поискване, те трябва да предоставят на страните информация относно тяхното образование и опит.

1.3. Такси

В случай, че това не е сторено, медиаторите винаги трябва да предоставят на страните пълна информация относно начина за определяне на възнаграждението, който възнамеряват да приложат. Те не трябва да приемат медиацията преди всички засегнати страни да са дали съгласието си относно това как да се определи тяхното възнаграждение.
1.4. Промоция на услугите на медиаторите
Медиаторите могат да правят промоция на предоставяните от тях услуги при условие, че го осъществяват по професионален, достоверен и достоен начин.

2. Независимост и безпристрастност

2.1. Независимост

Ако съществуват обстоятелства, които могат да засегнат, или могат да бъдат счетени като засягащи независимостта на медиатора или като създаващи конфликт на интереси, медиаторът трябва да разкрие тези обстоятелства на страните преди да започне да извършва или да продължи да извършва медиация.

Тези обстоятелства са:

  • всяко лично или служебно отношение с една или повече от страните;
  • всеки пряк или непряк финансов или друг интерес от изхода на процеса по медиация;
  • когато медиаторът или член на неговото дружество действа в качество, различно от това на медиатор за една или повече от страните.

В такива случаи медиаторът може се съгласи да извършва или да продължи да извършва медиация, само ако е сигурен, че е способен да я осъществи в пълна независимост, с цел осигуряване на пълна безпристрастност и при изрично съгласие на страните.
Задължението за разкриване на тези обстоятелства съществува през цялата процедура на медиация.

2.2. Безпристрастност

Медиаторите трябва винаги да действат и да се стараят да действат безпристрастно спрямо страните и да се задължат да служат еднакво на всички страни в процедурата по медиация.

3. Споразумението за медиация, процедура и разрешаване на спора

3.1. Процедура

Медиаторът трябва да се увери, че страните по медиацията разбират характеристиките на процедурата по медиация и ролята на медиатора и на страните в нея.

По-конкретно, преди започване на медиацията, медиаторът трябва да се увери, че страните са разбрали и изрично са се съгласили относно общите условия на споразумението за медиация, включително и за всички приложими разпоредби, свързани със задълженията за поверителност, които имат медиатора и страните.

По искане на страните, споразумението за медиация може да се състави в писмена форма.
Медиаторът трябва да проведе процедурите надлежно, отчитайки фактите и обстоятелствата по конкретния случай, включително възможен дисбаланс на силови отношения и всички желания, които могат да изразят страните, върховенство на закона и необходимостта от бързо разрешаване на спора. Страните могат да се споразумеят с медиатора относно начина, по който ще се извърши медиацията, посредством препращане към определена правна уредба или по друг начин.

Ако медиаторът прецени за необходимо, той може да изслуша страните по отделно.

3.2. Справедливост на процедурата

Медиаторът трябва да се увери, че всички страни имат възможността ефективно да участват в процедурата.
Медиаторът трябва да уведоми страните и може да прекрати медиацията, ако:

  • споразумението, в процес на сключване, му изглежда неизпълнимо или незаконно, с оглед на обстоятелствата по случая или предвид компетентността му да направи подобно заключение, или
  • медиаторът счита, че е малко вероятно продължаването на процедурата по медиация да доведе до разрешаване на спора.

3.3. Приключване на процедурата

Медиаторът трябва да предприеме всички подходящи мерки за да се увери, че страните се съгласяват относно уреждането на спора в пълно съзнание относно последиците му и че разбират условията на споразумението.
Страните могат по всяко време да прекратят медиацията, без да е необходимо да мотивират решението си.
Медиаторът трябва, по искане на страните и в границите на своите правомощия да ги информира относно как те могат да оформят споразумението и относно възможностите за изпълнението му.

4. Поверителност

С изключение на случаите, когато съществува задължение по закон или по съображение за обществен ред да разкрие информацията, медиаторът пази поверителността на всяка информация, произтичаща от или във връзка с медиацията, включително фактът, че медиацията ще се състои или че вече се е състояла. С изключение на случаите, когато съществува задължение по закон, всяка поверителна информация, разкрита на медиатора от една от страните не трябва да се предоставя на другата страна без разрешение.