СРАВНЕТЕ МЕДИАЦИЯ, АРБИТРАЖ И СЪДЕБЕН ПРОЦЕС

МЕДИАЦИЯ

АРБИТРАЖ

СЪДЕБЕН ПРОЦЕС

МЕДИАЦИЯ

Страните в медиацията изготвят решението на спора. Страните контролират крайното решение.

АРБИТРАЖ

Спорът се решава от арбитър/три. Страните не контролират крайното решение.

СЪДЕБЕН ПРОЦЕС

Спорът се решава от съда. Страните не контролират крайното решение.

МЕДИАЦИЯ

Принцип на доброволност. Липсва принцип на състезателност.

АРБИТРАЖ

Принцип на състезателност

СЪДЕБЕН ПРОЦЕС

Принцип на състезателност

МЕДИАЦИЯ

Значение за решаване на спора имат всички факти, включително и бъдещите отношения между страните.

АРБИТРАЖ

Значение за решаване на спора имат само правно релевантните факти.

СЪДЕБЕН ПРОЦЕС

Значение за решаване на спора имат само правно релевантните факти.

МЕДИАЦИЯ

Разискванията във връзка със спора са поверителни. Участниците в процедурата по медиация са длъжни да пазят в тайна всички обстоятелства, факти и документи, които са им станали известни в хода на процедурата.

АРБИТРАЖ

Процедурата не е публична. Висока степен на поверителност.

СЪДЕБЕН ПРОЦЕС

Публичен процес

МЕДИАЦИЯ

Страните могат да избират медиатора и процедурните правила

АРБИТРАЖ

Всяка страна посочва арбитър, които от своя страна избират трети арбитър. Страните могат да определят процедурата за разглеждане и решаване на спора. При липса на споразумение арбитражният съд разглежда делото по начин, който смята за подходящ.

СЪДЕБЕН ПРОЦЕС

Ръководи се от формална, строго регламентирана и негъвкава процедура, която се контролира от съдията.

МЕДИАЦИЯ

В хода на процедурата се изяснява същността на спора, уточняват се взаимноприемливи варианти на решения и се очертава възможната рамка на споразумение. Решението може да включва и бъдещи проекти или намерения на страните.

АРБИТРАЖ

По ред въпроси доказването в арбитражния процес е сходно с това в съдебния исков процес, например по отношение на събирането и допускането на писмени доказателства и становища, заключения на вещи лица. В арбитражния процес не се прилага ГПК. По неуредени от ЗМТА въпроси и когато липсва уговорена от страните уредба, арбитражният съд разглежда делото по начин, който намери за подходящ.

СЪДЕБЕН ПРОЦЕС

Подробна процедура по събиране на доказателства, които са изрично посочени в закона.

МЕДИАЦИЯ

Съдържанието и формата на споразумението се определят от страните. Формата може да бъде устна, писмена и писмена с нотариална заверка на подписите на страните по спора.

АРБИТРАЖ

Арбитрите са тези, които вземат решение. Арбитражният съд решава спора, като прилага избрания от страните закон. Ако друго не е уговорено, изборът на закон се отнася до материалното право.

СЪДЕБЕН ПРОЦЕС

Решението се постановява от съдебния състав, който не се избира от страните, а е определен от случайното разпределение на делата. Съдът основава решението си върху приетите от него за установени обстоятелства по делото и върху закона.