За ЛЕГА Медиация

Лега Медиация е сдружение по смисъла на чл.4 от Закона за медиацията от медиаторите адв.Димитър Димитров, адв.Виктор Виденов и адв.Гергана Станева, учредено като Дружество по Закона за задълженията и договорите. Съдружниците са регистрирани администратори на лични данни.

team-work

Предмет на дейността ни е извършване на процедури по медиация по търговски спорове, а това са спорове, по които една от страните е търговец по смисъла на Търговския закон.

В дейността си на медиатори, ние съблюдаваме установените от закона Процедурни и етични правила, както и Европейският кодекс за поведение за медиатори.

Нашето дълбоко убеждение е, че медиацията е успешен и печеливш начин за бизнеса да разреши споровете си.

Вярваме, че медиацията е един от важните пътища, по които ще се осъществи така чаканата реформа в съдебната система, защото ще я разтовари от многобройни дела, а това ще даде възможност на съдиите да имат условия и време за своята така важна работа. Все по-голям брой съдии напъстват страните към медиация, защото също са убедени, че прилагането й ще бъде много по-ефективно за спорещите.

Като адвокати знаем, че защитата на клиента трябва да осигурява работещо решение, а не просто водене на битки на съдебната арена. По тази причина все повече адвокати повече насърчават клиентите си към медиация. Медиацията осигурява на клиента възможност да изложи честно и открито всичко, което го вълнува, а адвокатът има грижата това да доведе до решение, което ще работи по същия начин както една дълга съдебна процедура в две или три инстанции. Законът за медиацията осигурява точно това.

В работата си „Лега Медиация” осигурява на клиентите възможност за избор на медиатор не само измежду съдружниците, но и медиатори, с които дружеството е установило партньорство за стандартите, по които упражняваме тази дейност. Обичайно всички процедури протичат чрез т.нар. ко-медиация – участват най-малко двама медиатори. Подробности в тази насока се съдържат в Правилата за работа на Лега Медиация.

За да осигурим качествено изясняване на споровете и възможност за ефективното им решаване, сме предвидили възможност за участие в процедурата на неутрали – това са експерти, чиито познания са специализирани в областите на счетоводството, информационните технологии, строителството, транспорта и др. Тези експерти се избират от страните след предварително интервю, за да са сигурни, че ще получат безпристрастно и професионално становище по въпрос, изискващ експертни познания. Експертните заключения не са задължителни за страните и тяхната задача е да доведат до ясно и точно формулиране на въпросите за решаване.

Важно е да се отбележи, че никоя част от процедурата по медиация относно устни изявления или писмени документи, не могат да бъдат използвани в бъдещ съдебен или арбитражен процес. Веднъж предоставени, след приключване на процедурата по медиация, писмените документи се връщат на страните, а медиаторите не могат да бъдат призовавани като свидетели.

Няма пречка за страните по всяко време да иницират нова процедура за медиация, дори предходната да е била прекратена.

Подробна информация за процедурите, които организираме, ще получите в раздела „Заяви медиация”, както и чрез запитвания, които сте свободни да направите по всяко време чрез модула за регистрация и контакти.