ТЪРГОВСКА МЕДИАЦИЯ

печелившият начин да решим споровете си

Бързо, ефективно и изгодно

СРАВНЕТЕ МЕДИАЦИЯ, АРБИТРАЖ И СЪДЕБЕН ПРОЦЕС

МЕДИАЦИЯ

АРБИТРАЖ

СЪДЕБЕН ПРОЦЕС

МЕДИАЦИЯ

Страните в медиацията изготвят решението на спора. Страните контролират крайното решение.

АРБИТРАЖ

Спорът се решава от арбитър/три. Страните не контролират крайното решение.

СЪДЕБЕН ПРОЦЕС

Спорът се решава от съда. Страните не контролират крайното решение.

МЕДИАЦИЯ

Принцип на доброволност. Липсва принцип на състезателност.

АРБИТРАЖ

Принцип на състезателност

СЪДЕБЕН ПРОЦЕС

Принцип на състезателност

ЗАКОНИ, ПРОЦЕДУРИ И ПРАВИЛА

Европейски кодекс за поведение за медиатори

Установява набор от принципи, които медиаторите доброволно могат да се задължат да спазват на своя отговорност. Той може да се използва от медиатори, осъществяващи всички видове медиация по гражданскоправни и търговскоправни въпроси.

ДИРЕКТИВА 2008/52/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Общността си е поставила за цел да поддържа и развива пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което се гарантира свободното движение на хора.

Закон за медиация

Този закон урежда отношенията, свързани с медиацията като алтернативен способ за разрешаване на правни и неправни спорове.

ПРОЦЕДУРНИ И ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИАТОРА